Fast eiendom

Ta kontakt

Vi bistår våre klienter med alle forhold knyttet til fast eiendoms rettsforhold

Oppgjørsmegling

Næringseiendom

  • Vi bistår klienter med en lang rekke forhold knytte til næringseiendom, herunder kjøp og salg, utleie, søknad om bruksendring av fast eiendom, utvikling av bygg og næringsprosjekter, gjennomgang av og uttalelser til offentlige planer m.m.

Kjøp og salg av fast eiendom

  • Kjøp og salg av fast eiendom er for mange den største enkeltinvesteringen vi foretar både som privatpersoner og i bedrifter. Dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøper og selger. De fleste saker gjelder mangler ved boligen, men forsinket overtagelse og betaling av oppgjør kan også danne grunnlag for uenighet. Oppdager kjøper mangler ved eiendommen må han reklamere til selger i tide. Det er viktig å være klar over at det parallelt med reklamasjonsfristene også løper en foreldelsesfrist. Vi vil anbefale at advokat involveres tidlig i prosessen for å unngå at krav går tapt. Vi har bred erfaring både når det gjelder forhandlinger/mekling og prosedyre innenfor dette rettsområdet.

Eierseksjoner/borettslag

Vi bistår både eierseksjoner og borettslag med en rekke spørsmål, herunder vedtektsendringer og regulering av fellesareal, seksjonering, begjæring om fravikelse og tvangssalg m.m.

Ekspropriasjon

  • Selv om man eier sin egen eiendom kan man under noen spesielle omstendigheter bli tvunget til å avstå hele eller deler av sin eiendom. Slik tvungen avståelse er særlig aktuelt i forbindelse med etablering av offentlige byggeprosjekter til fellesskapets beste, f.eks. etablering av jernbanelinje etc. Ved slik tvungen avståelse av egen eiendom har eier krav på erstatning. i tillegg til erstatning for eiendommen som mister, har eier også krav på dekning av utgifter til juridisk bistand.
  • Våre advokater har lang erfaring i forbindelse med forhandlinger om korrekt erstatning på vegne av eier.

Tomtefeste

  • Våre advokater har lang erfaring med å bistå bortfester og festere med juridiske spørsmål i tilknytning til tomtefeste, herunder regulering av festeavgift, innløsning av festetomt m.m. Tomtefeste er et området som er gjenstand for betydelige endringer i regelverk og praksis, og våre advokater oppdatert på den siste utviklingen.

Nabotvister

  • Tvister mellom naboer om støy, hekker eller trær blir mer og mer vanlige. Reglene knyttes hvilke rettigheter du har overfor naboen er preget av skjønn og alle saker må vurderes særskilt. Vi bistår med å søke minnelige og praktiske løsninger. Våre advokater kan også føre saker for retten, dersom man ikke får på plass en minnelig avtale.

Utleie og husleietvister

  • Mange benytter standardkontrakter til å regulerer leieforholdet ved boligutleie. Vi ser ofte at slike kontrakter brukes uten at det er i særlig grad er tenkt på hvilke forhold man ønsker å regulere. Vi bistår ved inngåelsen av avtalen, mens avtalen løper, og etter avtalens utløp.

Plan- og bygningrett

  • I tillegg til de privatrettslige regler om kjøp og salg av eiendom etc., må eiendommens utnyttelse være i henhold til offentlig rettslige regler. Vi bistår klienter med tolkning og avklaring av reguleringsbestemmelser, søknader om dispensasjon, klage på offentlige vedtak m.m.

Profesjonsansvar for meglere og takstmenn

  • Meglere og takstmenn har et ansvar under utøvelsen av sin profesjon. Typisk har megler/takstmann gitt råd og/eller hatt en kontrollerende oppgave. Profesjonsutøveren kan på sin side oppleve at han ikke har fått fullstendige opplysninger fra sin oppdragsgiver. Det stilles forholdsvis strenge krav til aktsomhet fra profesjonsutøveren sin side. Profesjonsutøver vil kunne være erstatningsansvarlig dersom megler/takstmann har utvist uaktsomhet og kjøper eller selger lider et økonomisk tap. Vi bistår både selger/kjøper og profesjonsutøveren.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@advkrogh.no eller 64 85 94 40.