Priser og vilkår

Ta kontakt

Når vi mottar et nytt oppdrag inngår vi en avtale med deg om hva vi skal gjøre og hvordan vårt vederlag skal beregnes. Oppdragsbekreftelsen skal inneholde alle forholde som må avtales særskilt for ditt oppdrag. For øvrig gjelder vårt firmas generelle oppdragsvilkår.

Vi er opptatt av at verdien av vår rådgivning og bistand skal bidra til verdiskapning hos deg, og at vårt vederlag skal stå i rimelig forhold til dine utgifter til våre ytelser.

1. Alminnelige oppdrag

Vi registrerer løpende timer som medgår i hver sak. Tidsforbruket er et utgangspunkt for vårt vederlag, men også sakens art, vanskelighetsgrad, om oppdraget haster, verdiene av oppdraget gjelder og våre utgifter ved utførelsen og resultatet som oppnås er forhold som tas med i vår sluttvurdering av salærets størrelse.

Ut fra disse kriteriene er våre timepriser:

For privatkunder fra kr. 2 000,- til kr. 3 500,-, med tillegg av 25 % merverdiavgift, i alt fra kr. 2 500,- til kr 4 375,-.

For bedriftskunder fra kr. 2 500,- til kr. 4.000,-. Merverdiavgift kommer i tillegg, for tiden med 25 %.

2. Oppdraget med fri rettshjelp

I saker det er gitt fritt rettsråd, fri sakførsel og i straffesaker, beregnes salæret som hovedregel ut fra medgått tid og etter den timesats regjeringen har fastsatt. I noen av disse sakstypene gjelder statens forskrift om stykkpris, som vi i så fall benytter. Pr. 1.januar 2022 er den offentlige timesatsen kr. 1 121,-. Merverdiavgift kommer i tillegg med for tiden 25%.

For flere sakstyper gjelder at din inntekt og formue ikke overstiger visse beløp. Vi hjelper deg med å avklare om oppdraget vi skal utføre for deg gir deg krav på å få dekket omkostningene til vårt arbeid av det offentlige. Les mer om Fri rettshjep på Fylkesmannens nettsider.

3. Rettshjelp via forsikring

Vårt vederlag beregnes som i alminnelige saker.

Rettshjelpsforsikringen for advokatutgifter kan du ha rett til i den del saker det er kommet til tvist mellom partene. Rettshjelpsforsikring er inkludert i bolig- og innboforsikringen, bilforsikring m.m. Forsikringene dekker som regel omkostninger med inntil kr. 100.000,-. Egenandelen du må betale utgjør i de fleste forsikringsselskaper et fast beløp som kan variere fra kr. 3.000,- til kr. 6.000,- pluss 20 % av omkostningene over fastbeløpet. Utgjør omkostningene i tvisten mer enn forsikringssummen, må du dekke det overskytende.

Vi hjelper deg med å finne ut om din forsikring har slik ordning og om din sak omfattes av den, slik at du har krav på refusjon for dine utgifter